Dějiny SDH Pikov

Roku 1904 se rozhodli občané Pikova založiti sbor dobrovolných hasičů. Jelikož byl Pikov pod řevnovskou obcí a z obecního rozpočtu nemohli očekávat vyšší finanční příspěvek, snažili se zakládající členové získat zámožnější občany z okolních vesnic, aby finančně přispěli na zakoupení pumpovací stříkačky.


Požární zbrojnice Sbor dobrovolných hasičů v Pikově vznikl 6. března 1904. V zápětí byla svépomocí postavena hasičská kolna a zakoupena pumpovací stříkačka. Na štítě požární zbrojnice bylo upraveno místo pro zvonek a proto ještě v témže roce rozhodli se občané Pikova zvonek koupit. Zvonek byl posvěcen a za kmotru mu byla Kateřina Míková, která na něj věnovala nejvíce peněz a po jeho zavěšení první si zazvonila. Na zvonek se pravidelně zvonilo třikrát denně klekání, při požáru „šturmovalo“ a když některý občan zemřel, hodinka a hrana se mu zvonila. Při pohřbu zemřelého jej hlas zvonku doprovázel na jeho poslední cestě z vesnice.

Zvon zavěšený na požární zbrojnici
Požární zbrojnice

V následujících letech se rozšířila členská základna o další mladé členy, kteří se snažili získat finance pořádáním plesů a tím měli zásluhu i na kulturním životě obce a okolí. Hasičů si lidé vážili, a proto byly plesy hojně navštěvovány.

Vstupenka na ples Funkcionáři i členové se s léty měnili. V roce 1929 si členové zakoupili novou motorovou stříkačku od firmy Smekal - Praha za 34 000,-Kč. Ta byla v témže roce posvěcena a předána sboru. V roce 1933 prodali starou ruční stříkačku za 2 500,-Kč do Moravče u Tábora.

Vstupenka na hasičský ples z roku 1910

V roce 1937 uspořádal sbor okrskové cvičení v Chomoutově Lhotě s ukázkou zásahu hasičů při leteckém útoku. Při této příležitosti se Pikovští hasiči pořídili nové vycházkové uniformy.

Zřízením protektorátu v roce 1939 byly sbory hasičů začleněny do obecní samosprávy a veškeré dluhy sborů byly převedeny na obce a ty byly státem oddluženy. Tím se mnoha členům ulevilo, neboť do té doby ručili svým majetkem. Ve válce byli hasiči zařazeni do protiletecké ochrany a v létě pověřeni konáním nočních hlídek. V této době byly veškeré taneční zábavy zakázány a tak hasiči hráli divadelní představení.

Během I. i II. světové války byl zvonek schován, zakopán u Nováků ve stodole. Svého zachránce Václava Nováka proto nemohl v roce 1943 vyprovodit na jeho poslední cestě z Pikova.

Po roce 1948 byly hasičské sbory přejmenovány na sbory požární ochrany a veškerou výstroj a výzbroj pořizoval národní výbor.

Pastouška 1985 Přestavba staré pastoušky do dnešní podoby probíhala v roce 1985...

Přestavba pastoušky v roce 1985

V roce 1990 se ČSPO Pikov opět přejmenoval na dřívější sbor dobrovolných hasičů.

Roku 1994 oslavil sbor 90. let od svého vzniku a tak 2.7.1994 byla v Pikově uspořádána hasičská soutěž, po které před Pastouškou následovala taneční zábava.

V roce 2004 před oslavami proběhla rekonstrukce požární zbrojnice a do výklenku nad vchodem byl upevněn obraz sv. Floriána od prof. Maliny.

Obraz sv. Floriána od prof. Maliny

Oslava 100. let od založení sboru proběhla 10.7.2004. Dopoledne byla před zbrojnicí posvěcena požární stříkačka PS12. Poté proběhl slavnostní nástup přítomných sborů a následovalo odpoledne plné soutěží.


Nová generace SDH Pikov, podpořená vítězstvím na soutěži uspořádané ke stému výročí sboru, zaměřila své úsilí do požárního sportu pořádaného Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Za peníze vydělané brigádnickou činností zakoupili potřebné vybavení a v roce 2008 i novou požární stříkačku určenou pro požární sport. Jejich úsilí vyústilo v roce 2010 kdy po vítězství na okrskové, okresní a krajské soutěži získali pozvánku na Mistroství České Republiky SDH v požárním sportu, kde SDH Pikov zastupoval Jihočeský kraj v požárním sportu.